عروسک الیافی کچه

عروسک الیافی

عروسک الیافی قشنگم تو را انتخاب کردم برای بچه های امروز که با تلفن های همراه، تبلت، و انواع وسایل سرگرم کننده الکترونیکی محاصره شده اند.  از لحظه ای که برای اولین بار الیاف هائی با رنگ هائی که به وسعت دنیای کودکی رؤیائی بودند مواجه شدم